వేటూరి వారి రసాలు- 1

అక్షరాల తో ఆడుకోనే అట లో వేటూరి మనకు మిగిల్చిన అద్భుతం.

___________________________________

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం,  మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగి పోయే జగతి లో 
నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగి పోయే జగతి లో
నాలుగు పాదల ధర్మం నడవలేని ప్రగతిలో
నాలుగు స్తంబాల ఆట ఆడ బ్రతుకు తెలుసుకొ

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

వెన్నెలే కరువైన నాడు కంటి నిండా చుక్కలే                                           
వెన్నెలే కరువైన నాడు కంటి నిండా చుక్కలే
కన్నె గానే తల్లి వైతే కంటి నిండా చుక్కలే
నాల్గు ముగముల బ్రహ్మ రాసిన కర్మ నీకిది తెలుసుకొ

దొరలనీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

కలవని తీరాల నడుమ  గంగ లాగ కదిలి పో
కలవని తీరాల నడుమ  గంగ లాగ కదిలి పో
అమ్మగా ఒక జన్మనిచ్చి అవని నీవై మిగిలిపో
నాలుగు వేదాల సారం అనుభవం లో తెలుసుకో

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం

Advertisements

One Response to “వేటూరి వారి రసాలు- 1”

  1. ennela Says:

    nice song…I like this song too

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: