నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

కం!!.
నళినీ జాలిత జలకణ
ములు నీటి బుడగలు కష్టములు క్షణికములౌ
యలిమేలు పతి నొసంగు మ
నలకు సకల శుభములనుదినము సత్యముగన్

కాముధ – కాకర మురళీధర్

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: