ఏక పద్య రామాయణం

కం!!.
విలువలకు విలువల నొసగి
విలువిరిచి వనితను వలచి, పితృని యనుఙ్ఞన్
యిలు విడచి వనములచని, క
డలిన నడిచి పదితలలు పడనరికె ముదమున్

– కాముధ – కాకర మురళీధర్

ఇది సర్వ లఘు కందం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: