శబరిమలారోహణ

ఆ.వె..!!
రాళ్ళ ముళ్ళ పదును కాళ్లను బాధించ
గ శిరమునిరుముడి బిగవునశబరి
గిరులనెక్కుటనతి క్లిష్టము, స్వామియే
శరణమన్న శరణ జపమె శరణు.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: