పంబా స్నానం

కం..!!
గుంపుగ చెప్పుచు శరణము
నింపుగ నిరుముడులు కట్టి నేరుగజేరన్
ఒంపుగ పారెడు పంబన్
ముంపుగ స్నానమున నడుగు ముందటి కర్మల్

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: