నేను భగవద్గీత.

నేను 17 యేళ్ళ వయసు లొ మొదటి సారి భగవద్గీత చదివినప్పుడు అందులో వున్న వ్యాకరణ విశేషాలకి ముగ్ధుడనయ్యాను. ఆ శబ్ధాలంకారాలకి, వివిధమైన అర్ధాలంకారలకి వివశుడనయ్యాను. ఆ శ్లోకాల నడకకి పదాల పోహళింపుకి పరవశుడినయ్యాను. కృష్ణుడు అర్జనుడి సంభోదించడానికి వాడిన దరిదాపు 45 వివిధమైన పదాల వైవిధ్యానికి ఆశ్చర్య పోయాను.

30 యేళ్ళ వయసులో రెండవ సారి చదివినప్పుడు ఆత్మ సంయనయోగం తొ వైఫల్యాల విచారం నుండి విముక్తుడనై, కర్మ యోగం తొ కార్యోన్ముఖుడనయ్యను.

35 యెళ్ళ వయసులో మరో సారి చదివినప్పుడు అక్షర బ్రహ్మ యోగంలొ ఉన్న ఖగొళ శాస్త్ర విషయాలకి, సమయానికి స్తలానికి ఉన్న సంబంధం గురించిన వివరణ, వ్యక్తానికి అవ్యక్తానికి ఉన్న వివరణకి ఐనస్టీన్ థియరి ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉన్న పోలికలను చూసి విస్తుపొయాను.

40 యేళ్ళ వయసులో మరో సారి సాంఖ్య యోగం చదివినప్పుడు వివరించిన నాయకత్వ లక్షణాలు వివరణ ఇన్నిసార్లు చదివినపుడు ఎలా నాకు స్పురించలేదో ఇప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు అర్ధం అవుతునాదో అర్ధం కాలెదు.

42 యేళ్ళ వయసులో మరో సారి చదివినప్పుడు కర్మ సన్యాస యోగం అంటే కర్మ యోగానికి వ్యతిరేకం కాదని. It is the difference between doing the things and getting the things done అని అర్ధం అయ్యి నా ఉద్యొగ నిర్వాహణా దక్షతని మరో ఎత్తుకి తీసుకు వెళ్ళింది.

తరువాత మరో సారి చదువుతున్నపుడు రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగానికి, విభూతి యోగానికి ఉన్న స్వల్పమైన వ్యత్యాసం అర్ధమైనప్పుడు పరమానంద భరితుడినయ్యాను.

ఇలా చదువుతున్న ప్రతీసారి ఒక కొత్త కొణం కనిపించి సరికొత్త పుస్తకం మొదటి సారిగా చదువుతున్న అనుభూతిని ఇచ్చేది ఒక్క భగవద్గీత మాత్రమే.
కాముధ ఉరఫ్ కాకర మురళీధర్

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: