తిక్క – లెక్క

మా వీధిలో ఓ కుక్కుంది
దాని కొంచం తిక్కుంది
దాంతో ఓ చిక్కుంది
ఎందుకంటే
దానికి లెక్కలు రావు
Advertisements

3 Responses to “తిక్క – లెక్క”

  1. Madhu Mohan Says:

    very nice…aa kukkevaro cheppochu kada 🙂

  2. Vijaya Says:

    lekkalu rakapote kukkalato samanama?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: