శశిరేఖా పరిణయం లో సిరివెన్నెల పాట

ఏదో ఒప్పుకోనంది నాప్రాణం
ఇది ఏదొ చెప్పనంటొంది నా మౌనం

ఉబికివస్తున్నా సంతొషం
అదిమి పెడుతొందే ఉక్రొషం
తన వెనుక నేను నా వెనుక తాను
ఎంత వరకీ గాలి పయనం
అడగదే ఉరికే ఈవేగం.

ఎదొ ఎదో ఏదో ఒప్పుకోనంది నాప్రాణం
ఇది ఏదొ చెప్పనంటొంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా

చిలిపి కబురు ఏం విందో…
వయసు కేమి తెలిసిందో…

అదమరుపో ఆటవిడుపో
కోద్దిగా నిలబడి చూసా


ఆ క్షణం కంటే కుదరంది నాప్రాణం
కాదంటే ఏదురు తిరిగింది నాహృదయం

————————————————————-

ఈపాట గురించి కొంచం చెపుదామని రాసేను, కాని చెప్పడానికి ఆయన నాకు ఏం మిగల్చలేదు.  

కాముధ.

Advertisements

One Response to “శశిరేఖా పరిణయం లో సిరివెన్నెల పాట”

  1. రాణి Says:

    this is one of my favorite songs. I like the tune as much as I like the lyrics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: